Om foreningen

I 2014 mødtes en gruppe haveentusiaster med havefaglig baggrund. Dagsordenen var at stifte en forening, med det klare formål at skabe større fokus på de mange haver i Danmark med offentlig adgang, ved at samle dem på en fælles markedsføringsplatform i form af en hjemmeside.

Ved hjælp af fondsmidler, er det i maj 2015 lykkedes at få hjemmesiden op at stå, og de første haver har allerede meldt sig som medlemmer.
Tak til GBHF - Godfred Birkedal Hartmann's Familiefond .

I Danmark er der omkring 150 haver der er åbent for offentligheden - enten helt, periodevis eller efter særlige aftaler og arrangementer.
Nogle er meget kendte og anerkendte, nogle er store, nogle er små, nogle er tilknyttede museer og andere er dygtige læfolk der ikke kan lade være. 
Det er disse haver vi gerne vil have som medlemmer, så haveglade gæster fra ind -og uddland nemt og overskueligt kan finde frem til de haver de har lyst at besøge.

Vision

Danish Society of Open Gardens, DSOG skal udvikle haveturismen i Danmark, gøre danske haver kendte og velbesøgte af danskere, såvel som af gæster fra Europa og resten af kloden. Vore åbne haver skal være en oplagt og selvfølgelig del af den samlede oplevelse for alle besøgende/turister, som opsøger den danske havehistorie, havetradition og havekulturarv.

Bestyrelsen består af:

Christel Lüttichau - freelancejournalist

Christel Lüttichau

Formand

Freelance-
journalist
Cand.merc.

Søholt barokhave

Niels Mellergaard

Niels Mellergaard

Næstformand

Mentor, 

Slotshavechef, 
Slots- og Kulturstyrelsen

Landskabsarkitekt, cand.hort.

Tilledsposter:
ICOMOS-Danmark, bestyrelsesmedlem.
Havehistorisk Selskab, formand

Gregory Bryan Kobett - landskabsarkitekt

Gregory
Bryan Kobett
Kasserer

Paradehusets Tegnestue, indehaver.

Landskabsarkitekt

Tillidsposter:
EuropaNostra Danmark, bestyrelsesmedlem.
Lilliendal Skolehave, bestyrelsesmedlem

Bibi Lisbet Edinger Plum - landskabsarkitekt

Bibi Lisbet Edinger Plum
Bestyrelsesmedlem

Redaktør,
Kommunikations-medarbejder

Sektion for Landskabs-
arkitektur og Planlægning.
Københavns Universitet

Landskabsarkitekt mdl.

Tilledsposter:
Havehistorisk Selskab, næstformand

 


 

 Mette Rix - Frederiksdal Gods

Mette Rix
Bestyrelsesmedlem

Selvstændig kommunikations rådgiver samt medejer af Frederiksdal Gods

 

 

 

Berit Charlotte Kaae - seniorfosker

Berit Charlotte Kaae
Bestyrelsesmedlem

Seniorforsker
Sektion for Landskabsarkitektur
og planlægning. 

Københavns Universitet

Ph.D. og
landskabsarkitekt mdl.

 Lene Holm - leder af Geografisk have

Lene Holm
Bestyrelsesmedlem

Leder af Geografisk Have

Natur- og parkforvalter

 

 

 Mette Rønne - landskabsarkitekt

Mette Rønne
Suppleant

Selvstændig havearkitekt v.
Havens Arkitekter

Landskabsarkitekt, cand.hort.

 


 

 

Vedtægter for:

Danish Society of Open Gardens - Foreningen af Åbne Danske Haver 

§1. Foreningens formål er at udvikle haveturisme i Danmark, herunder at øge tilgængeligheden og udbrede kendskabet til vores værdifulde havekultur til gavn og glæde for besøgende fra ind-og udland. Selskabet samarbejder i størst muligt omfang med beslægtede og til grænsede organisationer, samt turismeerhvervet. Selskabet kan selv igangsætte eller opfordre andre til at udføre forskning og formidling. Selskabet søger at højne haveejernes viden og erfaringsudveksling i forhold til at optimere drift og de økonomiske rammer for at drive haver der åbne for offentligheden. Der afholdes konferencer, temadage, møder og foredrag, samt udflugter. 

§2. Som medlemmer optages alle, der er interesserede i haveejernes arbejde. 

§3. Foreningens hjemsted er Bygningskulturens Hus, C/O DSOG, Borgergade 111, 1300 København K

§4. Generalforsamlingen er foreningnes højeste myndighed. Den årlige generalforsamling holdes i marts måned og indvarsles 14. dage forud ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til medlemmerne, indeholdende dagsorden.

Denne omfatter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger årsrapport
  3. Regnskab og budget
  4. Virksomhedsplan for de to kommende år
  5. Valg til bestyrelsen og valg af revisor
  6. Indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent og opkrævningsmåde for det kommende år
  8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen indsendes til selskabet inden den 1. marts. 

§5. Foreningen ledes af en bestyrelse på mellem syv og ni medlemmer, valgt af generalforsamlingen.

De vælges for to år og afgår skiftevis med tre og fire medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand og kasserer. Der afholdes møder efter behov, dog mindst to gange om året. Det tilstræbes at resten af bestyrelsen består af en bred kreds af repræsentanter fra arkitektkredse, ejere af store og små haver der er åbne for offentligheden, repræsentanter fra kulturlivet eller andre, der har et stort engagement i havesagen, personligt eller via den organisation de repræsenterer.

§6. Regnskabet føres af kasseren. Regnskabsåret er kalenderåret. Generalforsamlingen vælger hvert år to revisorer. 

§7. Foreningens opløsning kan vedtages på en generalforsamling med 2/3 majoritet.

(opdateret september 2015)

 

Årsregnskab 2016

Generalforsamling 2017 - referat

 

Gem

Gem

Gem

Gem